Pakalpojumu sniegšanas noteikumi.

 

Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi Lauvas alus interneta veikalā

1. Vispārējie nosacījumi

1.1. Šie preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi (turpmāk – „Noteikumi”) paredz vispārējos Lauvas alus interneta veikala www.shop.lauvasalus.lv  (turpmāk – „Lauvas alus veikals”) nosacījumus. Noteikumi ir piemērojami, ja Pircējs izvēlas, pasūta un iegādājas Lauvas alus veikalā piedāvātās preces vai jebkādā citā veidā izmanto Lauvas alus veikala sniegtos pakalpojumus.

1.2. Lauvas alus internetveikals ir mazumtirdzniecības veikals, kas ir orientēts uz patērētājiem, kuri iegādājas preces personisko, ģimenes, mājsaimniecības vajadzībām jeb nolūkam, kas nav saistīts ar to saimniecisko vai profesionālo darbību.

1.3. Lauvas alus internetveikalā preču tirdzniecību organizē, pilda un ar to saistītos pakalpojumus Pircējam sniedz SIA „Lauvas alus ”, juridiskā adrese: A.Čaka iela  114-14/15, Rīga, LV-1012, Latvija, reģistrācijas nr.: 41203065621, PVN maksātāja kods LV41203065621  Lauvas alus veikalā tiek pārdotas Pārdevējam īpašumā esošas preces.

1.4. Par Pircējiem šajos Noteikumos ir uzskatāmas personas, kuras iepērkas Lauvas alus internetveikalā vai izmanto citus Lauvas alus internetveikala pakalpojumus. Izmantot Lauvas alus internetveikalu un tajā iepirkties ir tiesības (a) rīcībspējīgām fiziskām personām, t. i., personām, kuras ir pilngadīgas un kuru rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas spriedumu, un (b) juridiskām personām, kuru vārdā rīkojas izpildinstitūcijas vai  pilnvarotie pārstāvji, piereģistrējoties Lauvas alus internetveikalā Noteikumos noteiktā kārtībā, (turpmāk – „Pircējs”).

1.5. Piereģistrējoties vai iesniedzot piedāvājumu Pircējs apstiprina, ka tam ir tiesības iepirkties Lauvas alus internetveikalā, proti, tas atbilst Noteikumu 1.4. punkta noteikumiem.

1.6. Kopā ar Pircēja iesniegto preču pasūtījumu šie Noteikumi kļūst par starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtu līgumu un ir abām pusēm saistošs juridisks dokuments. Līgums uzskatāms par noslēgtu, ja Pircējs sagatavo un iesniedz Lauvas alus internetveikalā preču pasūtījumu, Noteikumos noteiktā kārtībā un termiņos veic apmaksu (ja Pircējs ir izvēlējies, ka par precēm norēķināsies pasūtīšanas laikā) un uz Pircēja norādīto elektronisko pastu Pārdevējs nosūta apstiprinājumu, ka Pircēja pasūtījums ir pieņemts. Līgums ir spēkā līdz pušu saistību izpildei, kas izriet no šī līguma. Ja Latvijas Republikas normatīvie akti paredz, ka atbilstošās preces var iegādāties tikai personas, kurām ir tādas tiesības (piem., alkoholu var iegādāties tikai tās personas, kuras nav jaunākas par 18 gadiem), līgums starp Pircēju un Pārdevēju par tādu preču pirkšanu- pārdošanu uzskatāms par noslēgtu no tā brīža, kad Pārdevējs (tā pārstāvis) atbilstošo preču piegādes laikā pārliecinās, ka Pircējs (t. i., atbilstošo preci pasūtījusī un tās cenu samaksājusī  persona) ir tiesīga iegādāties pasūtītās preces. Pārdevējam konstatējot, ka Pircējam nav tiesību iegādāties pasūtītās preces, līgums par tādu preču pārdošanu uzskatāms par nenoslēgtu, preces Pircējam ) nav pārdodamas, bet par precēm samaksātā nauda  atmaksājama Pircējam 5 (piecu) darba dienu laikā no plānotās piegādes dienas. Tādā gadījumā Pārdevējam ir tiesības no Pircējam atmaksājamās summas, ieturēt preču piegādes izdevumus. Ja Pircējs par preču piegādi nav samaksājis iepriekš, bet augstāk norādīto iemeslu dēļ preces nevar nodot Pircējam, Pircējam ir jāsamaksā Pārdevējam preču piegādāšanas izdevumi, kas ir līdzvērtīgi 5 EUR (pieciem eiro). Pircējam ir arī tiesības pirms pasūtījuma piegādes vienpusēji atteikties no veiktā pasūtījuma, nosūtot e-pastu Pārdevējam uz lauvas.alus@inbox.lv . Šādā gadījumā Pircēja samaksātā nauda par pasūtījuma izpildi tiek pārskaitīta 5 darba dienu laikā uz Pircēja kontu. Tomēr, ja, saņemot Pircēja atteikumu, pasūtījuma piegāde jau ir uzsākta, Pārdevējs ir tiesīgs ieturēt piegādes maksu no Pircējam atmaksājamās summas.

1.7. Pircējs nav tiesīgs  iesniegt preču pasūtījumu Lauvas alus internetveikalā, ja tas nav iepazinies ar Noteikumiem un (vai) tiem nepiekrīt. Tajos gadījumos, kad Pircējs nepiekrīt Noteikumiem vai noteiktai to daļai, tam nebūs iespējas pasūtīt preces Lauvas alus internetveikalā. Pircējam, pasūtot preces Lauvas alus internetveikalā, uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem un tiem piekrīt.

1.8. Pārdevējs saglabā sev tiesības vienpusēji grozīt, labot vai papildināt Noteikumus. Pircējam, iepērkoties Lauvas alus internetveikalā, piemērojami Noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma iesniegšanas brīdī un ir publicēti Lauvas alus ineternetveikalā, tādēļ Pircējam  ar Noteikumiem jaiepazīstas katrā iepirkšanās reizē. Ja Pircējs pēc grozīto Noteikumu publicēšanas Lauvas alus inernetveikalā veic pasūtījumu, uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar jaunajiem grozījumiem un tiem piekrīt.

1.9. Pārdevējs neuzņemas nekādu risku vai atbildību un ir no tās bez iebildumiem atbrīvojams, ja Pircējs daļēji vai pilnībā nav iepazinies ar Noteikumiem, kaut arī tam tāda iespēja tika sniegta.

1.10. Pārdevējam, ņemot vērā Lauvas alus internetveikala sistēmas tehniskās iespējas, ir  tiesības ierobežot reģistrēto Pircēju skaitu, vienpusēji bloķējot vai dzēšot Pircēju profilus..

1.11. Starpniekam ir tiesības bez brīdinājuma vienpusēji ierobežot Pircēja Lauvas alus veikala pakalpojumu izmantošanu vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pircējs Lauvas alus internetveikalu izmanto pārkāpdams šos Noteikumus, mēģina kaitēt Lauvas alus veikala izpildāmajiem pasūtījumiem, darba stabilitātei un (vai) drošībai.

1.12. Ņemot vērā Noteikumu 1.2. punktu un tiecoties vispirms apmierināt mazumtirdzniecības patērētāju vajadzības,Pārdevējs saglabā tiesības ierobežot pirkumus, kuros ir vairumtirdzniecības pazīmes, t.  i., Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt un (vai) pildīt Pircēja pasūtījumu(-us), elektroniski informējot par to Pircēju, ja Pircējs pasūta mazumtirdzniecībā  neierasti lielus preču daudzumus (neņemot vērā to, vai preces tiek pasūtītas ar vienu  pasūtījumu, vai vairākiem salīdzinoši īsā laikā iesniegtiem pasūtījumiem) un (vai) ja Pircēja pasūtījumam(-iem) ir citas vairumtirdzniecības pirkšanas pazīmes.

1.13. Rodoties svarīgiem apstākļiem, Pārdevējs var uz laiku vai pavisam izbeigt Lauvas alus internetveikala darbību, par to iepriekš nepaziņojot Pircējam. Šādā gadījumā Pārdevējs 5 darba dienu laikā atgriež Pircējiem to samaksāto naudu par nepiegādātajiem pasūtījumiem.

1.14. Pārdevējs ar šo informē, apstiprina un garantē Pircējam, ka tas kā starpnieks ir pilnvarots internetveikalā Lauvas alus organizēt, pildīt Pārdevējam piederošo preču tirdzniecību un sniegt Pircējam ar preču tirdzniecību saistītos citus pakalpojumus, kā noradīts šajos Noteikumos.

2. Reģistrācija un personas datu apstrādāšana

2.1. Pircējam, kurš vēlas  izmantot Lauvas alus internetveikalu un iegādāties tajā piedāvātās preces, ir jāpiereģistrējas Lauvas alus internetveikala sistēmā, aizpildot reģistrācijas anketu. Reģistrācijas anketā ir jānorāda šādi Pircēja personiskie dati: vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese, preču piegādes adrese, Latvijā reģistrēts tālruņa numurs, citi preču piegādei nepieciešamie dati. Juridiskās personas pilnvarotais pārstāvis vārda un uzvārda vietā norāda juridiskās personas nosaukumu.

2.2. Pircējs ir atbildīgs par to, lai reģistrācijas anketā norādītie dati būtu precīzi, pareizi un izsmeļoši. Ja mainās Pircēja reģistrācijas formā norādītie dati, tam ir nekavējoties tie jāatjauno. Pārdevējs nekādā gadījumā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Pircējam un (vai) trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizus un (vai) neizsmeļošus personas datus, vai tos nav aktualizējis.

2.3. Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī brīvi mainīt reģistrācijas datus, papildināt vai anulēt savu reģistrāciju. Anulējot reģistrāciju, Pircējam nav iespējas izmantot Lauvas alus internetveikalu un tajā iegādāties preces. Pircējs iegūst tiesības atkal iegādāties preces Lauvas alus internetveikalā, tikai veicot atkārtotu reģistrāciju. Vēršam uzmanību tam, ka adreses un (vai) tālruņa numura maiņa ir būtiska un skar Pircēja turpmākus norēķinus ar debetkartēm vai kredītkartēm (skat. 3.3.2. punktu). 

2.4. Reģistrējoties Pircējs izveido individuālos pievienošanās datus (lietotāja vārdu un paroli) un apņemas tos glabāt noslēpumā, un neatklāt tos trešajām personām. Tiecoties samazināt nelikumīgas pieslēgšanās pie Lauvas alus internetveikala Pircēja vārdā risku, rekomendējams izveidot sarežģītu, grūti atminamu paroli (rekomendējams paroli izveidot no ne mazāk kā 8 simboliem, izmantojot lielos un mazos burtus, ciparus un  pieturzīmes, izvairīties no viegli atminamiem vārdiem (Pircēja vārda, uzvārda u. c.) un (vai) cipariem (piem., dzimšanas datums) u. c.) un mainīt to ne retāk kā ik pēc 6 (sešiem) mēnešiem. Pircējs ir atbildīgs par tā izveidoto pieslēgšanās datu sarežģītību un to saglabāšanu, kā arī par jebkurām darbībām (datu nodošanu, iesniegtajiem preču pasūtījumiem, lietotāja komentāriem u. c.), kuras Lauvas alus internetveikalā veiktas, pievienojoties ar individuālu Pircēja lietotāja vārdu un paroli. Ja Lauvas alus  sniegtos pakalpojumus izmanto trešās personas, pieslēdzoties pie interneta veikala, izmantojot Pircēja pievienošanās datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju. Ja Pircējs nozaudē pieslēgšanās datus, tam ir nekavējoties par to jāinformē Pārdevējs pa pastu, telefonu vai nosūtot elektronisko vēstuli, vai jānomaina pieslēgšanās dati, pievienojoties pie Lauvas alus internetveikala sistēmas sadaļā „Mani dati”. Starpnieks nevar būt un nebūs uzskatāms kā atbildīgais par zaudējumu rašanos, kas nodarīti Pircējam, trešajām personām, pieslēdzoties pie Lauvas alus internetveikala, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus. Pieslēgšanās datu drošība ir būtiska norēķinu ar debetkartēm vai kredītkartēm gadījumā (skat. 3.3.2. punktu).

2.5. Klienta personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar konfidencialitātes politiku (saite). Ja Pircējs izmanto Lauvas alus internetveikala pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka viņš piekrīt Klienta personas datu apstrādei un apstiprina, ka visa sniegtā informācija un personas dati ir pareizi un patiesi.

2.6. Pircēja personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Pircēju, nosakot, vai Pircējs un persona, kam tiek piegādātas preces, ir pilngadīgs (Latvijas Republikas likumos noteiktajos gadījumos) vai ne mazāk kā 18 gadu vecas, pārdodot un piegādājot preces, izsniedzot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksas un/vai naudu par Pircēja atdotajām precēm, parāda nokārtošanu, citu saistību izpildi, kas izriet no Pirkuma līguma, un Pircējam nodrošinot piekļuvi citiem Lauvas alus internetveikala pakalpojumiem.

2.7. Pircēja personas dati tiks apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos tikai ar Pircēja piekrišanu. Pircēja piekrišana tiek izteikta, aizpildot reģistrācijas veidlapu un marķējot atbilstošos laukus, kas norādīti šajos noteikumos.

3. Preču cenas, apmaksāšanas kārtība un termiņi

3.1. Preču cenas Lauvas alus internetveikalā un izveidotajā pasūtījumā ir norādītas Eiro ar PVN. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā Lauvas alus internetveikalā pasūtījuma iesniegšanas brīdī.

3.2. Pircējs norēķinās par preci ,

3.2.1 Pasūtījuma saņemšanas brīdī skaidrā naudā vai ar bezskaidras naudas norēķinu(bankas karti) ja prece tiek izņemta veikalā uz vietas.

3.2.2 Pasūtijuma veikšanas brīdī ar bankas pārskaitījumu, ja tiek izvēlēta piegāde (ar SIA Lauvas alus kurjeru vai Omniva kurjerpakalpojumu)

4. Preču komplektēšana un piegādāšana

4.1. Lauvas alus internetveikala tirdzniecība veicama un preces piegādājamas visā Latvijā. Tirdzniecības teritorija ir noteikta ar vienpusēju Pārdevēja lēmumu. Preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarotais pārstāvis - SIA OMNIVA

4.2. Par preču piegādes pakalpojumu piemērojams maksājums, kas ir norādīts Lauvas alus internetveikala mājas lapas sadaļā „Piegāde” un ir spēkā preču pasūtījuma iesniegšanas brīdī. Preču piegādes maksājums var būt gan fiksēts, gan atkarīgs no Pircēja pasūtīto preču vērtības un (vai) piegādes termiņa.

4.3. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji pēc saviem ieskatiem noteikt piegādes maksu un minimālo pirkumu groza summu, t. i., minimālo summu, par kuru Pircējam  jāizvēlas un jāpasūta preces Lauvas alus internetveikalā lai pasūtījums tiktu izpildīts. Minimālā pirkumu groza summa norādāma Lauvas alus internetveikala sadaļā „Preču piegāde”. Minimālajā pirkumu groza summā nav ieskaitāma preču piegādes maksa.

4.4. Pārdevējs pieliks visas pūles, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnā apmērā, taču nevar piešķirt un nepiešķir jebkādas garantijas. Ja pasūtījuma komplektēšanas vietā nav pasūtīto preču atlikuma vai preces pietiekamā daudzumā, Pārdevējs saglabā tiesības nepiegādāt preces, piegādāt mazāku preču daudzumu .

4.5. Ja Pircējs par precēm ir samaksājis to pasūtīšanas laikā, Nauda par Pircēja apmaksātām, taču Pārdevēja nepiegādātām precēm, kā arī par sūtījuma piegādes laikā Pircēja atgrieztām Līdzīgām precēm, atmaksājama uz Pircēja kontu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no sūtījuma piegādes.

4.6. Pircēja pasūtītās preces piegādājamas uz Lauvas alus internetveikala sistēmā Pircēja piereģistrēto adresi. Pircējs apņemas preces pieņemt pats tā izvēlētā laika loga robežās Skaidrības labad tiek noteikts, ka alkoholiskos dzērienus ir tiesīgs saņemt tikai pats Pircējs (fiziskā persona) personīgi.

4.7 Preču piegāde tiek noteikta laika posmā no plkst 08.00-22.00

4.8 Laika posmā no 22.00-8.00 preču piegāde netiek veikta.

4.9 Tādā gadījumā, ja Lauvas alus internetveikala sistēmā norādītajā piegādes adresē Pircējs vai tā Lauvas alus internet veikala sistēmā norādītā persona - saņēmējs nav atrodama, Starpniekam ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē esošai pilngadīgai personai, bet Pircējam nav tiesību izteikt Starpniekam jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošam subjektam.

4.10. Ja preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs reģistrēdamies Lauvas alus internetveikala sistēmā ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs vai Pircēja norādīts saņēmējs nav atrodams, preces pieņemošā persona ir nepilngadīga, uzrāda spēkā neesošu personas dokumentu vai atsakās uzrādīt personas dokumentu (ja Pārdevējam ir jāpārliecinās par Pircēja vai preces pieņemošās personas vecumu saskaņā ar piemērotajiem normatīvajiem aktiem vai šiem Noteikumiem), u. c.), atkārtoti preces nav sūtāmas (izņemot gadījumus, kad Pircējs papildus samaksā par atkārtotu preču piegādi), bet iepriekš par precēm samaksātā nauda atmaksājama, izņemot preču piegādes maksu. Tādā gadījumā, ja pasūtījuma iesniegšanas laikā Pircējam tika piemērota piegādes maksājuma atlaide, taču preču piegāde nebija iespējama Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs saglabā tiesības ieturēt no Pircējam atmaksājamās naudas summas pilnu preču piegādes maksu (kas ir spēkā preču pasūtījuma iesniegšanas brīdī), neņemot vērā pasūtījuma iesniegšanas laikā piemērotās atlaides.

4.11. Pārdevējs piegādā preces Pircējam tā izvēlētā laika loga robežās. Pircējs piekrīt, ka izņēmumu gadījumos preču piegāde var tikt kavēta neparedzētu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Tādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot preču piegādes laiku.

4.12. Visos gadījumos Pārdevējs atbrīvojams no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikā Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

4.13. Preču piegādes laikā Pircējs vai tā norādītā persona kopā ar Pērdevēja pārstāvi (kurjeru)  pārbauda sūtījuma stāvokli, kā arī piegādāto preču atbilstību pasūtījumam un piegādes pavaddokumentam. Pircējam vai tā norādītajai personai nepārbaudot sūtījuma stāvokli, piegādāto  preču komplektāciju un (vai) šajā punktā noteiktā kārtībā nepiefiksējot datus par sūtījuma bojājumiem, sūtījums ir uzskatāms par piegādātu atbilstoši veiktajam pasūtījumam un pienācīgā kvalitātē.

4.14. Preces pēc sūtījuma pārbaudīšanas (4.13. punkts) Pircējam vai tā norādītajai personai nododamas tikai tad, kad Pircējs vai tā norādītā persona parakstās pavadzīmē, preču pavaddokumentā vai citā sūtījuma nodošanas- pieņemšanas dokumentā (par dokumentu var tikt uzskatītas arī elektroniskās ierīces, piemēram, CAT S40). Ja Pircējs fizisku trūkumu dēļ, slimības vai citu iemeslu dēļ nevar pats parakstīties elektroniskajos vai citos dokumentos, ar tā pilnvarojumu par to parakstās cita persona vai Pārdevējs (vai tā pilnvarota persona), Pircējam mutiski vai citādi apstiprinot parakstīšanās iespēju. Pircējam vai tā norādītajai personai neparakstoties preču pavadzīmē, preču pavaddokumentā vai citā sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokumentā (ieskaitot arī elektroniskajā dokumentā), preces Pircējam vai tā norādītajai personai nav nododamas un atkārtoti preces nav piegādājamas (izņemot gadījumus, kad Pircējs papildus samaksā par atkārtotu preču piegādi), bet iepriekš par precēm samaksātā nauda atmaksājama, ieturot preču piegādes maksu. Tādā gadījumā, ja pasūtījuma iesniegšanas laikā Pircējam tika piemērota piegādes maksas atlaide, Pārdevējs saglabā tiesības ieturēt no Pircējam atmaksājamās naudas summas visu preču piegādes maksu (kas ir spēkā preču pasūtījuma iesniegšanas brīdī), neņemot vērā pasūtījuma iesniegšanas laikā piemērotās atlaides.

4.15. Tajos gadījumos, kad preču pieņemšanas laikā Pircējs ir pamanījis, ka sūtījumā nav atbilstošā preču daudzuma vai piegādātās preces neatbilst tā pasūtītajām precēm un tas nav norādīts faktūrrēķinā, pavadzīmē, preču pavaddokumentā vai citā sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokumentā, Pircējam ir nekavējoties (preču piegādes laikā) jāinformē par to Pārdevējs. Ja Pircējs konstatē, ka piegādātās preces ir neatbilstošas kvalitātes, tas nekvalitatīvās preces nepieņem un tam tās ir jāatgriež kurjeram, bet preču atgriešanas faktu un iemeslu jāatzīmē faktūrrēķinā, pavadzīmē vai citā sūtījuma nodošanas-pieņemšanas vai preču atgriešanas dokumentā.

4.16. Alkoholiskos dzērienus, kā tie formulēti Latvijas Republikas pārtikas likumā, Pircējs (juridiskās personas gadījumā tās pārstāvis) var pasūtīt tikai tad, ja Pircējam ir ne mazāk kā 18 (astoņpadsmit) gadu un tas to apstiprina Lauvas alus internetveikala sistēmā Pārdevēja noteiktā veidā. Alkoholiskie dzērieni nododami pašam Pircējam  tikai tādā gadījumā, ja Pircējs  ir ne jaunāks par 18 (astoņpadsmit) gadiem un pieņemot preces Pārdevējam vai tā pārstāvim (SIA Omniva kurjeram) uzrāda to apstiprinošu spēkā esošu personas dokumentu (Latvijas Republikas (vai ārvalsts) pilsoņa pasi, Latvijas Republikas (vai ārvalsts) pilsoņa personas identifikācijas karti). Pircējam  neuzrādot personas dokumentu, uzrādot spēkā neesošu personas dokumentu vai noskaidrojoties, ka Pircējs  ir jaunāks par 18 (astoņpadsmit) gadiem, Pārdevējs vai tā pārstāvis (SIA Omniva kurjers) alkoholisko dzērienu nenodod Pircējam  un ir uzskatāms, ka preču (alkoholisko dzērienu) piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, kā tas noteikts Noteikumu 4.11. punktā, un tādēļ līgums par alkoholisko dzērienu pirkšanu-pārdošanu uzskatāms par nenoslēgtu.

5. Preču kvalitātes garantija un lietošanas derīguma termiņš

5.1. Visu Lauvas alus internet veikalā pārdodamo preču īpašības vispārēji ir norādītas  pie katras preces esošajā preces aprakstā. Par informāciju par preču īpašībām (to  pareizību) atbild preču ražotāji un (vai) izplatītāji, bet Pārdevējs ir atbildīgs tikai par pareizu šīs informācijas norādīšanu (nodošanu) patērētājiem, ja vien normatīvie akti nenosaka citādāk.

5.2.Pārdevējs  neatbild par to, ka Lauvas alus internetveikalā esošās preces pēc savas krāsas, formas vai citiem parametriem var neatbilst reālajam preču izmēram, formai un krāsai, Pircēja izmantojamo ekrānu (monitoru) īpašību vai citu tehnisko iemeslu dēļ, kā arī ņemot vērā saprātīgi iespējamās attēlā neatbilstības.

5.3. Atsevišķiem preču veidiem tiek piemērota atbilstošu laiku spēkā esoša preces ražotāja vai Pārdevēja kvalitātes garantija, kuras konkrētie termiņi, kā arī citi nosacījumi norādīti preču aprakstos un ar precēm izsniegtajās garantijas kartēs (talonos).

5.4. Tādā gadījumā, ja ražotājs vai Pārdevējs atsevišķam preču veidam kvalitātes garantijas nepiešķir, ir spēkā garantija, kas ir noteikta atbilstošos normatīvajos aktos.

5.5.Tajos gadījumos, kad atbilstoši normatīvajiem aktiem, precēm ir noteikts derīguma termiņš, Pārdevējs apņemas tādas preces pārdot Pircējam tā, lai tam tiktu sniegta reāla iespēja preces izmantot līdz to derīguma termiņa beigām.

6. Atteikuma tiesības. Preču maiņa un atgriešana

6.1. Pircējam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties  no Lauvas alus internetveikalā noslēgtā preču pirkšanas- pārdošanas līguma, par to paziņojot Pārdevējam rakstiski ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces piegādes dienas. Brīvas formas paziņojumu, kurā skaidri identificēts Pircējs (vārds, uzvārds) un pasūtījuma datums, par atteikuma tiesību izmantošanu, vai piegādes dokumentam pievienoto Atteikuma veidlapu, pienācīgi norādot visus nepieciešamos datus, Pircējs nosūta Pārdevējam uz šādu adresi: SIA “Lauvas alus”, A.Čaka iela 114-14/15, Rīga, LV-1012 vai pa e-pastu: lauvas.alus@inbox.lv.

6.2. Iesniedzot rakstisku paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu,  Pircējam ir ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad ir nosūtīts paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu, jāatgriež prece (ja tā tika piegādāta) šo Noteikumu 6.6. punktā noteiktā kārtībā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos atteikuma tiesību izmantošanas laikā, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai.

6.3. Noteikumu 6.1. punktā noteiktās atteikuma tiesības var izmantot tikai Pircējs, kurš saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem ir atzīstams par patērētāju, t. i.,  fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

6.4. Pircējs (patērētājs) nevar izmantot Noteikumu 6.1. punktā noteiktās atteikuma tiesības, ja ir konstatējams jebkurš no šādiem apstākļiem:

6.4.1. prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

6.4.2. patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

6.4.3citos 2014. gada 20. maija Ministru kabineta noteikumos Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” paredzētajos gadījumos.

6.5. Pircējs (patērētājs) ir tiesīgs pieteikt Pārdevējam prasījumu par Līguma noteikumiem neatbilstošu preci atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam un izmantot minētajā likumā noteiktās tiesības likumā noteiktajā kārtībā.

6.6. Atgriežot vai mainot Lauvas alus internetveikalā iegādātās preces, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt aizpildīt Pārdevēja iesniegtu preču atgriešanas vai maiņas formu.

6.8. Par Līgumam atbilstošas preces atgriešanu Pircējam ir jāpaziņo Pārdevējam nekavējoties (pie preču saņemšanas, bet ne vēlāk kā preču saņemšanas dienā) pa e-pastu lauvas.alus@inbox.lv. Šie noteikumi par Līgumam atbilstošas preces atgriešanu nav attiecināmi uz precēm, uz kurām nav iespējams izmantot atteikuma tiesības atbilstoši Noteikumu 6.4. punktam.

6.9. Atgriežamām vai maināmām kvalitatīvām precēm vai precēm, attiecībā uz kurām tiek izmantotas atteikuma tiesības, ir jābūt nesabojātām, tās nedrīkst būt zaudējušas preču pārdošanas izskatu (nav noņemtas un sabojātas etiķetes, nav noplēstas aizsargplēves u. c.), lietošanas īpašības un tās nevar būt lietotas. Precēm ir jābūt atgrieztām oriģinālā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā Pircējs tās saņēma, obligāti ir jāiesniedz preču iegādes dokumenti, garantijas kartes (ja tās tika izdotas), lietošanas instrukcijas un citi preču piederumi. Ja preces nav pilnā komplektācijā, ir sabojātas, nekārtīgas vai nav atbilstoši iepakotas, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preces, tās nemainīt un neatgriezt Pircējam par precēm samaksāto naudu.

6.10. Par precēm, attiecībā uz kurām Pircējs izmantojis atteikuma tiesības, samaksātā nauda, t.sk., piegādes izdevumi atmaksājama uz Pircēja kontu ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pircēja paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas. Ja Pircējs, preču pasūtīšanas brīdī bija skaidri izteicis vēlēšanos izmantot piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, Pārdevējam nav pienākuma atmaksāt Pircējam piegādes papildu izdevumus, kas tādējādi radušies. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs saņēmis preci vai Pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.

6.11. Atgriežot vai mainot kvalitatīvas un Pircēja pasūtījumam atbilstošas preces, kā arī līgumam neatbilstošas preces, Pārdevējs norēķinās, ievērojot Noteikumu 6.10. punktu, tomēr Pircējam atgriežama tā samaksātā preču piegādes maksa tikai tādā gadījumā, ja  tiek atgrieztas visas a pirkumu iegādātās preces. Piegādes maksa atgriežama kopā ar atmaksājamo summu par Pircēja iegādātām precēm.

7. Informācijas apmaiņa

7.1. Pārdevējs visus paziņojumus sūta un citādi kontaktējas ar Pircēju pa tā reģistrācijas formā norādīto elektroniskā pasta adresi vai telefonu.

7.2. Pircējs visus paziņojums un jautājumus sūta un citādi kontaktējas pa e-pastu (lauvas.alus@inbox.lv) vai telefonu (+371 26496947).

8. Pasūti! Pabrauc! Paņem!

8.1. Pircēja pasūtītās preces tiek komplektētas Lauvas alus veikalā – Rīgā Tallinas ielā 30. Pircējs apņemas pats paņemt preces pasūtījuma iesniegšanas vietā izvēlētajā laika periodā.

8.2. Ieradoties Lauvas alus veikalā, pircējam jādodas pie pārdevēja un jānosauc savu pasūtījuma numuru.

8.3. Pircējs maksā par precēm, veicot apmaksu uz vietas veikalā.

8.4. Pasūtītajām precēm netiek piemērota piegādes maksa.

8.5. Ja pircējs ir izvēlējies saņem preces preču saņemšanas vietā, preces tiek uzglabāts līdz izvēlētā laika limitam.

Klienti varēs saņemt pasūtītās preces: veikala darba laikā.

8.6. Preču saņemšanas vietā preces tiek glabātas izvēlētajā dienā un laika intervālā.

9. Beigu nosacījumi un strīdus risināšana

9.1. Šie Noteikumi ir sagatavoti vadoties pēc Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

9.2. Attiecībām, kuras ir izveidojušās uz šo Noteikumu pamata, piemērojamas Latvijas Republikas tiesību normas.

9.3. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei  zaudējumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9.4. Jebkurš strīds, kas rodas starp Pircēju un Pārdevēju, risināms pārrunu ceļā, strīda pusēm cenšoties panākt vienošanos.

9.5. Ja strīdu starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju  nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, Pircējs (patērētājs) iesniedz Pārdevējam rakstveida iesniegumu (elektroniski iesniegtam iesniegumam nav nepieciešams paraksts), kurā norāda:

1) savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju;

2) iesnieguma iesniegšanas datumu;

3) strīda būtību, savu prasījumu un tā pamatojumu.

9.6. Iesniegumam pievieno darījumu apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī citus iesniegumu pamatojošus dokumentus (ja iespējams).

9.7. Pārdevējs 15 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas sniedz Pircējam (patērētājam) rakstveida atbildi uz iesniegumu un informē par iespējamo prasījuma izpildes veidu vai strīda risinājumu, ja minētajā laikposmā nav panākta vienošanās par patērētāja prasījuma izpildi vai alternatīvu prasījuma izpildes veidu. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepriekš minētajā termiņā nav iespējams sniegt atbildi uz patērētāja iesniegumu, Pārdevējs nekavējoties rakstveidā informē par to patērētāju, norādot saprātīgu termiņu, kurā atbilde tiks sniegta, kā arī pamato šāda pagarinājuma nepieciešamību.

9.8. Ja Pārdevējs uzskata, ka Pircēja (patērētāja) prasījums nav pamatots, vai ir gatavs piedāvāt patērētājam citu strīda risinājumu, tas rakstveidā par to informē patērētāju Noteikumu 8.7. punktā minētajā termiņā. Pārdevējam ir pienākums pamatot patērētāja prasījuma atteikumu.

9.9. Ja Pircēju (patērētāju) apmierina Pārdevēja piedāvātais risinājums, strīds uzskatāms par atrisinātu.

9.10. Ja Pārdevējs nesniedz atbildi uz Pircēja (patērētāja) iesniegumu Noteikumu 8.7. punktā noteiktajā termiņā, uzskatāms, ka Pārdevējs atsakās izpildīt patērētāja prasījumu.

9.11. Ja Pārdevējs atsakās izpildīt Pircēja (patērētāja) prasījumu vai patērētāju neapmierina Pārdevēja piedāvātais risinājums, patērētājs ir tiesīgs vērsties:

1) Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, lai saņemtu palīdzību strīda risināšanā;

2) Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijā, mājaslapa: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0, kas risina strīdus jomā, kurā darbojas Starpnieks;  vai izmantojot platformu https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooselanguage

3) Patērētāju strīdu risināšanas komisijā, ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrā patērētājam sniegtā palīdzība strīda risināšanā nav nodrošinājusi rezultātu un attiecīgajā jomā ir iespējams sasaukt Patērētāju strīdu risināšanas komisiju strīda izskatīšanai;

4) tiesā.